W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja o zasadach przetwarzana danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki

XML

Treść

Informacja o zasadach przetwarzana danych osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L z 2016 Nr 119, str. 1) zwanej dalej RODO, informuję, że:

Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest p.o. Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sztuki, dane są przetwarzane w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki, ul. Prusicka 12, 55- 100 Trzebnica

Inspektor Ochrony Danych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych wysyłając korespondencję na adres e-mail: iod@um.trzebnica.pl


Cele przetwarzania i podstawa prawna:

- dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań własnych i zleconych Gminnego Centrum Kultury i Sztuki na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, b, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 RODO:

- przetwarzanie następuje na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są udostępniane/przekazywane, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub podmiotów, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych.


Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.


Prawa podmiotów danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

- do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

- do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

W przypadku gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego , co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. W przypadku gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Dane osobowe przetwarzane przez Gminne Centrum kultury i Sztuki nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.